ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร
Posted: สหกรณ์ฯ Date: 2011-09-23 11:33:01
IP: 183.88.44.57
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ปี 2550

 1. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย หุ้น_2550

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ปี 2551

 1. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย เงินกู้พิเศษ_2551
 2. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย เงินกู้พิเศษแก้ไขเพิ่มเติม_ฉบับ2_2551
 3. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล_2551
 4. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย กองทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม_2551
 5. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์_2551
 6. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์_2551
 7. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การใช้ห้องประชุม_2551
 8. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้_2551
 9. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้_ฉบับที่ 2_2551
 10. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม_2551
 11. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติ_2551
 12. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การรับเงินฝากสหกรณ์ เงินฝากออมทรัพย์_2551
 13. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน_2551
 14. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์_2551
 15. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก_2551
 16. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก _ฉบับที่ 2_ 2551
 17. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์_2551
 18. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย ทุนสาธารณประโยชน์_2551
 19. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย ผู้แทนสมาชิก_2551

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ปี 2552

 1. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)2552
 2. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)2551
 3. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร  พ.ศ.2552
 4. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย สิทธิและหน้าที่สมาชิกสมทบ2552

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ปี 2553

 1. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร (ฉบับที่2) 2553
 2. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6)2553
 3. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7)2553

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ปี 2554

 1. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย เงินกู้พิเศษ2551แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3)2554
 2. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย หุ้น พ.ศ.2550แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1)พ.ศ.2554
 3. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 8)2554
 4. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 9)2554
 5. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย เงินกู้สามัญ (ฉพาะกิจ) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พ.ศ. 2554
 6. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย เงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกวันเกษียณอายุ พ.ศ.2554

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ปี 2555

 1. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2555
 2. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
 3. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อการรวมหนี้แก่สมาชิก พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
 4. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้เพื่อการรวมหนี้แก่สมาชิก พ.ศ.2555
 5. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อการรวมหนี้แก่สมาชิก พ.ศ. 2555

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ปี 2556

 1. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย สวัสดิการช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2556
 2. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร พ.ศ. 2556 
 3. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การประนอมหนี้ พ.ศ.2556
 4. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556
 5. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม พ.ศ.2556
 6. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ปี 2557

 1. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อการรวมหนี้แก่สมาชิก พ.ศ. 2555 แก้เขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
 2. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557
 3. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2557
 4. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2557
 5. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2557

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ปี 2558   

 1. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การใช้ห้องประชุม พ.ศ. 2558
 2. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
 3. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
 4. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558
 5. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2558
 6. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร พ.ศ.2558
 7. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย เงินยืมทดรอง พ.ศ.2558
 8. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
 9. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่8) พ.ศ.2558

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ปี 2559

 1. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2559
 2. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2559
 3. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย ผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 4. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
 5. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การรับเงินฝากจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร พ.ศ.2559
 6. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การรับเงินฝากจากสหกรณ์  พ.ศ.2559

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ปี 2560

 1. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อการรวมหนี้แก่สมาชิก พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่4) พ.ศ.2560
 2. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย หุ้น พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 3. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2560
 4. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2560
 5. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2560

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ปี 2561

 1. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2561
 2. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การใช้ห้องประชุม พ.ศ.2561
 3. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2561
 4. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ พ.ศ.2561
 5. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ พ.ศ.2561
 6. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2561
 7. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2561
 8. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2561
 9. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในการเดินทางสำหรับกรรมการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2561
 10. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย สมาชิกหน่วยบำนาญอำเภอของสหกรณ์ พ.ศ. 2561
 11. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม พ.ศ.2561
 12. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร พ.ศ. 2561
 13. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2561
 14. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2561
 15. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2561
 16. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย ผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2561
 17. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย  หุ้น พ.ศ. 2561
 18. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม พ.ศ. 2561
 19. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย เงินยืมทดรอง พ.ศ. 2561
 20. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย  การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด พ.ศ. 2561
   

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ปี 2563

 1. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย หุ้น พ.ศ.2563
 2. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563
 3. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 4. ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  


   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ