ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร
Posted: stscoop Date: 2011-11-29 14:39:27
IP: 183.88.44.148
 

 

 
ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร
        ก่อนปี พ.ศ.2502 จังหวัดสมุทรสาคร ยังไม่มีแหล่งเงินทุนเพื่อช่วยเหลือครูอาจารย์ในรูปแบบสวัสดิการ คุณเมี้ยน เครือสินธุ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครในสมัยนั้น จึงได้ปรึกษากับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร คุณดำริ น้อยมณี ว่าจะดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขึ้นเพื่อต้องากรช่วยเหลือครูอาจารย์ให้มีแหล่งเงินทุนกู้ยืม โดยเสียอัตราดอกเบี้ยต่ำอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์อีกทางหนี่งด้วย จึงได้ติดต่อประสานงานกับสหกรณ์จังหวัด และผู้อำนวยการกองควบคุมเงินกู้  และธนาคารสหกรณ์  กรมสหกรณ์ธนกิจ นัดหมายประชุมคณะผู้เริ่มการจัดตั้งสหกรณ์ โดยขอใช้ ชื่อว่า "สหกรณ์ครู สมุทรสาคร จำกัดสินใช้" เพื่อเป็นองค์กรในการส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิกให้ได้ผลอย่างจริงจังและจัดให้กู้เงินแก่สมาชิก เพื่อนำไปใช้ในทางที่จำเป็นหรือเป็นประโยชน์ โดยจัดตั้งอย่างเป็นทางการขึ้นในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2502 เป็นต้นมา
 
 
ระยะแรกเริ่มดำเนินการ
         ทางจังหวัดสมุทรสาคร ได้ออกหนังสือชี้ชวนให้เข้าเป็นสมาชิกไปยังอำเภอ โรงเรียนรัฐบาลประชาบาลและโรงเรียนราษฎร์ ให้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  ในชั้นแรกเริ่มก่อตั้งสหกรณ์ มีจำนวนสมาชิก 365 คน มีเงินสะสมรายเดือนรวม 10,530 บาท และมีสมาชิกขอกู้เงินชำระหนี้เก่ารวม 121 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 272,000 บาท  สำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานสหกรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดได้กรุณาให้ข้าราชการครูที่ยืมตัวมาช่วยราชการช่วยปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย จำนวน 1 คน เพราะสมาชิกมีจำนวนน้อย ซึ่งธุรกิจก็ดำเนินไปด้วยดีส่วนสถานที่ที่ใช้เป็นสำนักงานในระยะแรกเริ่มนั้นได้อาศัยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นสำนักงานชั่วคราว และได้ย้ายมาอยู่อาคารพัสดุ เป็นห้องแถวหลังศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครจนกระทั่งปี  พ.ศ.2531 จึงได้ดำเนินการซื้อที่ดินพร้อมบ้านเป็นอาคารสองชั้นปรับปรุงเป็นสำนักงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาครเอง
 
การจัดตั้งสหกรณ์
        กระทรวงสหกรณ์ได้อนุมัติให้จัดตั้งสหกรณ์ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2471 จดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัดสินใช้” เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ 40/10952 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมพ.ศ.2503 ต่อมาได้รับจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนใช้ข้อบังคับใหม่เป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด” เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2511 ตั้งแต่ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2512 จนถึงปัจจุบัน

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ